Schadeloosstelling is de weg tot maximalisatie van je doel !

Voor schadeloosstelling kunt u terecht bij VOS Specialisten, wij zijn specialist op dit gebied voor heel Nederland.
Er dient te allen tijde een volledige schadeloosstelling plaats te vinden bij onteigening en de planschade. Dat wil zeggen dat een  rechthebbende qua vermogen en inkomen in een gelijkwaardige positie blijft. De omvang van de schade wordt bepaald door de feiten en omstandigheden op het moment dat het onteigeningsvonnis wordt ingeschreven in de openbare registers. Verkoop van het onteigende is vanaf de inschrijving van het vonnis niet meer mogelijk.


Huurders en erfpachters, beperkt zakelijke gerechtigden
Behalve de eigenaar kunnen ook huurders of pachters van het onteigende voor een schadeloosstelling in aanmerking komen. Hun rechten gaan immers verloren bij onteigening. De schadeloosstelling bestaat meestal uit een geldsom. Soms wordt een voorziening getroffen om de schade te vergoeden. Bijvoorbeeld een vervangende ruimte, eventueel aangevuld met een geldsom.