Algemene voorwaarden Meertens vastgoed BV

1

Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd  door Meertens Vastgoed BV (danwel onder  de gelieerde handelsnaam VOS-specialisten).

 

2

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden om ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt uitbetaald, is iedere aan-sprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Meertens Vastgoed BV. in het kader van de opdracht ontvangt. Een kopie van deze verzekeringspolis ligt op ons kantoor ter inlage en wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

 

3

Meertens Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van, zo mogelijk in overleg met de cliënt, bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen derden.

 

4

De rechtsverhouding met Meertens Vastgoed BV wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen met Meertens Vastgoed BV worden bij uitsluiting beslist door de Nederlandse rechter.

 

5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

 

6

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van eventuele vennoten van Meertens Vastgoed BV, bestuurders van de praktijkvennootschappen, alsmede aan Meertens Vastgoed BV verbonden personeel.

 

 

Roermond, 20 maart 2021