Onteigening is maximale bescherming van je rechten !

VOS Specialisten is dé specialist op het gebied van onteigening door heel Nederland. zowel bedrijfsmatig als particulier. Als de overheid uw grond of gebouw nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, probeert zij deze van u te kopen. Zij laat de waarde van uw grond, met eventuele gebouwen, taxeren. Op basis van die taxatie krijgt u een aanbod voor een volledige schadevergoeding. Als u niet akkoord bent en het ook na onderhandeling niet eens wordt, start de overheid een onteigeningsprocedure.

De Onteigeningswet bepaalt dat u er door de onteigening niet op achteruit mag gaan, niet in vermogen en ook niet in inkomen. U krijgt dus een volledige vergoeding van alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit vergoeding van:

  • werkelijke waarde onteigende
  • waardevermindering van de overblijvende grond
  • verlies aan inkomsten
  • verhuiskosten
  • financieringskosten
  • belastingschade
  • herinrichtingskosten
  • advocaatkosten
  • andere redelijke deskundigenkosten, zoals van een taxateur, makelaar of accountant

De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen zoals een planschadevergoeding.

 

De schadevergoeding beperkt zich niet alleen tot zakelijke gerechtigde (eigenaren, erfpachters, opstalhouders, etc.) maar ook pachters, huurders en andere gelieerde partijen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

 

Onze ervaring leert, dat specifieke kennis en kunde is vereist. Wij kunnen u hierin bijstaan en zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie Stichting Dobs